Data Kependudukan 2021

 1. Jumlah Penduduk :
  • Laki-laki                : 188 Orang
  • Perempuan           : 191 Orang
  • Kepala Keluarga  : 136 KK
 1. 2. Perkembangan Penduduk tahun 2021 :
  • Lahir                      : 1 Orang
  • Laki-laki                : 0 Orang
  • Perempuan           : 1 Orang
  • Mati                        : 4
  • Laki-laki                : 1 Orang
  • Perempuan           : 0 Orang
 • Datang :
  • Laki-laki                : 0 Orang
  • Perempuan           : 0 Orang
  • Pergi :
  • Laki-laki                 : 2 Orang
  • Perempuan            : 2 Orang

 

 1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

 

 1. Agama Islam           :    380 Orang
 2. Agama Kristen        :       –  Orang
 3. Agama Hindu          :       –  Orang
 4. Agama Budha          :       –  Orang

 

 1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

 

 1. Tidak Tamat Sekolah Dasar :     Orang
 2. Tamat Sekolah Dasar             :   161 Orang
 3. Tamat Sekolah SLTP              :    60 Orang
 4. Tamat Sekolah SLTA              :    42 Orang
 5. Tamat Sarjana                          :    10 Orang

 

 1. JUMLAH PENDUDUK MATA PENCAHARIAN

 

 1. Belum/Tidak Bekerja            :  58 Orang
 2. Mengurus Rumah Tangga    :  21 Orang
 3. Pelajar/Mahasiswa                :  58 Orang
 4. Pensiunan                                :    3 Orang
 5. PNS                                            :   4 Orang
 6. TNI                                             :   1 Orang
 7. Polri                                            :    -Orang
 8. Perdagangan                             :   4 Orang
 9. Petani                                         :166 Orang
 10. Karyawan Swasta                     : 41 Orang
 11. Karyawan Honorer                 :   2 Orang
 12. Buruh Lepas Harian                :  3 Orang
 13. Buruh Tani                                :  1 Orang
 14. Guru                                           :  2 Orang
 15. Dokter                                       :    – Orang
 16. Perawat                                     :    2 Orang
 17. Perangkat Desa                       :    6 Orang
 18. Kepala Desa                             :     1 Orang
 19. Wiraswasta                              :  14 Orang
 20. Jasa                                           :    8 Orang

Data kependudukan belum diunggah